www.katarzyna-porzycka.pl

Zmiana Kodeksu Pracy- umowa na czas określony

Zmiana Kodeksu Pracy- umowa na czas określony

Facebook
Napisz emaila

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie bardzo ważna nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).
W kolejnych wpisach przedstawię najważniejsze zmiany.
Zacznę od czasu trwania umowy o pracę i wpływu nowelizacji na trwające umówy o pracę na czas określony.


Artykuł 25(1) Kodeksu Pracy otrzyma brzmienie:

Art. 25(1)1. § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia
na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie
może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania
pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić
jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.
§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się,
że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia
czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne
w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.”

 

Tak więc będzie można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony i nie będą mogły trwać dłużej niż 33 miesiące. Czwarta umowa lub umowa po upływie 33 miesięcy będzie z mocy prawa traktowana jako umowa na czas nieokreślony.
W związku z powyższym, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przerwa między kolejnymi umowami nie ma znaczenia.
A co z umowami, które trwają w dniu wejścia w życie nowelizacji czyli na dzień 22 luty 2016 r.
Przepis art. 25(1) Kodeksu Pracy nie reguluje tej kwestii. Musimy sięgnąć do przepisów przejściowych ustawy zmieniającej Kodeks Pracy. I tak zgodnie z art. 14 ust. 4:
Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.
Oznacza to, że do umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r. stosuje się limit 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie takiej umowy lub umów, przy czym okres ten będzie liczony od dnia wejścia w życie nowelizacji. Po upływie 33 miesięcy umowa będzie traktowana jako na czas nieokreślony np. w październiku 2015 r. zostaje zawarta umowa o pracę na okres 4 lat. Od 22 lutego 2016 r. liczymy 33 miesiące i po upływie tych 33 miesięcy, o ile umowa będzie trwała, będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

W kolejnym wpisie przedstawię nowe zasady wypowiadania umowy na czas określony.

zobacz również wpis z 18.09.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Tomasz
Tomasz
5 marca 2016 21:15

Dobry wieczór, jeśli od 22 lutego moja umowa będzie trwała 39 miesięcy to już od dziś mam umowę na czas nieokreślony, pracodawca twierdzi że nie (a mi bardzo zależy, bo chcę zaciągnąć kredyt na 10 lat). Pozdrawiam Panią 🙂

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Tomasz
7 marca 2016 08:30

Witam, pracodawca ma rację, umowa na czas określony będzie dopiero po upływie 33 miesięcy, jeśli nie zostanie wcześniej wypowiedziana. Proponuję rozmowę z pracodawcą na temat zawarcia umowy na czas nieokreślony, życzę powodzenia.

Marysia
Marysia
31 stycznia 2016 20:31

Dziękuję Pani za ten artykuł. Czekam na kolejne. Pozdrawiam ciepło.

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Marysia
1 lutego 2016 08:29

Dziękuje. Pozdrawiam

Dorota
Dorota
28 stycznia 2016 09:11

Witam

Pani mecenas w lipcu 2105 r. zawarłam umowę na czas określony 3 lat. Czy mam rozumieć,że według nowych przepisów od stycznia 2016 r. będę pracowała na czas określony przez 33 miesiące. A co potem, moja umowa wygaśnie czy pracodawca będzie musiała zawrzeć ze mną nową umowę na czas nieokreślony.
Pozdrawiam

Katarzyna Porzycka
Katarzyna Porzycka
Admin
Odpowiedź do  Dorota
28 stycznia 2016 22:09

Witam,
nowelizacja Kodeksu Pracy nie wpłynie na Pani umowę o pracę, będzie ona trwała 3 lata, gdyż licząc od 22 lutego 2016 r. nie przekracza 33 miesięcy. Umowa na czas określony skończy się z upływem okresu na jaki została zawarta. Pracodawca nie będzie miał obowiązku zawarcia z Panią umowy na czas nieokreślony. Pozdrawiam.

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

6
0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content