www.katarzyna-porzycka.pl

Umowa zlecenia od 1 stycznia 2017 r.

Umowa zlecenia od 1 stycznia 2017 r.

Facebook
Napisz emaila

Z nowym rokiem czekają nas istotne zmiany dotyczące umowy zlecenia. I choć nie uległy zmianie przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia, to duże zmiany wprowadziła ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265). Została zmieniona ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Nowelizacja wprowadziła :

-minimalną stawkę godzinową,

-potwierdzanie liczby przepracowanych godzin,

-przechowywanie dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia.

I co istotne- zmiana przepisów znajdzie zastosowanie do umów zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia 2017 r., jak i tych trwających w tej dacie. Konieczna więc będzie zmiana obowiązujących umów i dostosowanie ich do nowych wymogów.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest ściśle uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. będzie wynosiła 13 zł, gdyż od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 000 zł. W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.

Zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z godzinowej stawki minimalnej (jest to regulacja zbliżona do zakazu zrzeczenia się wynagrodzenia przez pracownika).

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej musi być dokonana co najmniej raz w miesiącu (art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po zmianach). Wypłata wynagrodzenia w kwocie wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej ma być dokonywana w formie pieniężnej czyli tej części wynagrodzenia nie będzie można zastąpić innym świadczeniem niż pieniężne (np. towarami czy też usługami zleceniodawcy).

Komu przysługuje minimalna stawka?

Minimalna stawka godzinowa będzie należała się przyjmującemu zlecenie tj :

-osobie fizycznej wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami,

-osobie fizyczna niewykonującej działalności gospodarczej

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

A co jeśli wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie odpowiada wysokości minimalnej stawki godzinowej?

W takim przypadku przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). To oznacza, że zleceniobiorca będzie miał roszczenie o wypłatę wyrównania tej stawki, nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie.

Ustawa nowelizująca wprowadza kolejność nowość: potwierdzanie liczby przepracowanych godzin.

Sposób potwierdzenia liczby godzin strony umowy muszą określić w umowach zleceniach. Jeśli strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, przyjmujący zlecenie musi przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Co więcej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8 c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Czy mimo tych obostrzeń warto zawierać umowy zlecenia? Warto!

Zatrudnionym na umowy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze np. urlop wypoczynkowy, prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto umowa zlecenia to umowa starannego działania (czyli o jej wykonaniu nie świadczy osiągnięcie określonego efektu).

Zaznaczę jeszcze, że nowe regulacje nie będą miały zastosowania m.in. do umów o dzieło.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze:

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Prowadzę kancelarię adwokacką
w Suchej Beskidzkiej.

Blog
Archiwa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA PORZYCKA

ul. Mickiewicza 119, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 793397673, e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl

0
Chciałbym zaprezentować Twoje myśli, proszę o komentarz.x
Skip to content